Privacyverklaring Natuurinvest

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Natuurinvest, het eigen vermogen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Natuurinvest, opgericht in het decreet van de Vlaamse Regering van 16 mei 2006 als eigen vermogen van het Agentschap Natuur en Bos, met zetel te Herman Teirlinckgebouw, 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 75 (“wij”).

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk, via onze verschillende merken (Natuurinvest, Inverde, Ecopedia, Houtverkopen en Natuurlocaties) voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Bent u meerderjarig, of als meerderjarige verantwoordelijk voor minderjarigen, of minderjarig? Neem in elk geval deze Privacyverklaring aandachtig door. Voor alle vragen en-/of opmerkingen in verband met deze Privacyverklaring kan u terecht op de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ OVER U, EN WANNEER? 

§1. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren of contact met u op te nemen (bv. naam, (e-mail)adres, rekeningnummer, gerechtelijke gegevens, beroep, ….). Voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten (kunnen) wij bepaalde van uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken bij :

 • Bezoeken van één of meerdere van onze website(s),onder meer bij (de registratie op) onze webshop en-/of via cookies en-/of andere technologieën zoals pixeltags (zie art. 9);
 • (Registratie voor) de deelname aan één of meerdere van onze cursussen, examens, excursies, evenementen of studiereizen;
 • (Registratie voor) de deelname aan (openbare) verkopen voor hout en-/of dieren en dit (al dan niet) via het intekenen op een gepubliceerd raamcontract met betrekking tot deze verkoop;
 • (Registratie voor) de deelname aan een (openbare) concessieprocedure;
 • (Registratie voor) de korte termijn(ver-)huur van vergaderlocaties, evenementenlocaties, fotoshoots, filmopnames, …;
 • Vastleggen van beeldmateriaal dat tijdens één of meerdere van onze cursussen, examens, excursies, evenementen, studiereizen, … in publiek toegankelijke ruimten wordt gemaakt;

 

In bepaalde gevallen zullen de persoonsgegevens die wij verwerken niet (enkel-) door uzelf, maar ook door derden verstrekt worden, bijvoorbeeld:

 • werkgevers kunnen persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van opleidingen;
 • derde-examencentra kunnen persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van brevettering;

 

§2. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken waar wij om vragen. Als u er evenwel voor kiest om dit niet te doen, kunnen we u in vele gevallen geen producten en-/of diensten aanbieden dan wel antwoord geven op eventuele vragen die u hebt.

 

In voorkomend geval verklaart u zich dan ook akkoord dat uw persoonsgegevens in onze databank(en) – of deze van onze partners – worden opgeslagen en verwerkt, en garandeert u bovendien dat de gegevens die u aan ons heeft meegedeeld aan u toebehoren, of dat u de toestemming hebt deze te gebruiken en aan ons mede te delen.

 

  1. Persoonsgegevens verkregen bij bezoeken van één van onze website(s) en-/of webshop.

 

§1. Wanneer u één van onze website(s) bezoekt om louter informationele doeleinden worden erin beginsel geen persoonsgegevens van u verwerkt, behoudens eventueel via cookies en-/of andere technologieën zoals pixeltags (zie art. 9).

 

§2. Ingeval u zich online wenst te registreren voor de ontvangst van welbepaalde diensten en-/of producten (zoals de ontvangst van één van onze nieuwsbrieven, het aankopen van één van onze publicaties, het invullen van een formulier, het aanvragen van een offerte, …) kunnen wij evenwel vragen om bepaalde persoonsgegevens, waaronder naam en voornaam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, … mee te delen.

 

§3. Ingeval u tevens een account zou wensen aan te maken, kunnen wij u daarnaast vragen gegevens waaronder een (gebruikers-)naam en wachtwoord op te geven.

 

 

 

 

  1. Persoonsgegevens verkregen bij (registratie voor) deelname aan één of meerdere van onze activiteiten, aanbiedingen of dienstverleningen.

§1. Wanneer u zich registreert voor deelname aan één of meerdere van onze activiteiten, aanbiedingen of dienstverleningen achten wij het noodzakelijk om persoonsgegevens van u te verwerken teneinde u een kwalitatieve dienstverlening of kwalitatieve producten te kunnen aanbieden.

 

§2. Ingeval u zich wenst te registeren, en vervolgens deel te nemen, aan één van onze activiteiten, aanbiedingen of dienstverleningen, kunnen wij vragen om bepaalde persoonsgegevens, waaronder naam en voornaam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, BTW-nummer, … mee te delen.

 

§3. Ingeval u tijdens één van onze activiteiten zou deelnemen aan een enquête, dan kunnen wij vragen om bepaalde persoonsgegevens, waaronder naam en voornaam, post- en e-mailadres, geboortedatum, …) mee te delen.

 

  1. Persoonsgegevens verkregen via beeldmateriaal.

§1. Wanneer u deelneemt aan één van onze activiteiten kan er van u beeldmateriaal gemaakt worden waarbij onze opstelling, workshop of event steeds het hoofdmotief zal vormen. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal kaderen steeds binnen onze opdracht en behoren om die reden uitsluitend aan ons.

 

Indien u bezwaar mocht hebben tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, staat het u vrij contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens.

 

§2. Ingeval u deelneemt aan één van onze activiteiten wordt daarenboven niet uitgesloten dat er gerichte beeldmaterialen van bezoekers worden gemaakt teneinde te gebruiken in gedrukte of online media.

 

Voor deze gerichte beelden zal vooraf steeds om (uw) toestemming worden gevraagd (bv. middels vraagstelling om te poseren), waarbij wij uitgaan van het principe dat jongeren met voldoende onderscheidingsvermogen zelf deze toestemming kunnen geven.

 

Voor kinderen jonger dan 12 jaar zal echter steeds de toestemming worden gevraagd aan ouders of een wettelijke vertegenwoordiger.

 

§3. Ingeval u deelneemt aan één van onze activiteiten kunnen er tenslotte bewegende beelden van bezoekers gemaakt worden, zodat wij ons binnen het kader van onze opdrachten, een beeld kunnen vormen van de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van de betrokken activiteit, en wij op objectieve manier kunnen meten hoe bezoekers de betrokken activiteit ervaren.

 

Deze manier van het in kaart brengen van het gedrag van de bezoekers gebeurt steeds zonder correlatie met persoonlijke gegevens van welke aard dan ook.

 

 1. GEBRUIKEN WIJ OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS OVER U?

 

§1. Bijzondere persoonsgegevens zijn enerzijds gegevens over gezondheid en anderzijds gegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden, met name gegevens waaruit raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische en biometrische gegevens evenals gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

 

Tenzij wettelijk verplicht of indien dit voortvloeit uit de producten en-/of diensten die wij aanbieden (bv. indien u deze informatie hebt vermeld in een betalingsopdracht), verwerken wij geen persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.

 

§2. Gegevens over uw gezondheid verzamelen wij enkel wanneer deze informatie noodzakelijk is en wanneer wij hiervoor vooraf uw expliciete toestemming hebben gekregen.

 

 1. HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

§1. De verstrekte persoonsgegevens zullen door ons enkel verwerkt worden voor de doeleinden, vermeld in deze Privacyverklaring.

 

Ingeval wij het evenwel wenselijk zouden achten om uw persoonsgegevens tóch voor andere dan in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden te verwerken, dan zal hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd waarbij u het recht geniet om u te verzetten tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens voor gewijzigde doeleinden.

 

Deze voorafgaande toestemmingsvereiste geldt echter niet indien wij uw persoonsgegevens zouden verwerken voor (andere) doeleinden die met de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden verenigbaar voorkomen.

 

§2. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van uw persoonsgegevens zonder toestemming te voorkomen.

 

De verwerking van de persoonsgegevens waarover wij beschikken gebeurt, in eerste instantie, met gebruik van computers en-/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen.

 

§3. Onverminderd punt 5  van deze privacyverklaring, hebben in beginsel enkel personen, die middels een arbeidsrelatie met ons zijn verbonden, toegang tot uw persoonsgegevens. Dit met dien verstande dat deze toegang beperkt is tot de mate waarin de betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en-/of opdracht.

 

Voor de goede orde, benadrukken wij dat Natuurinvest, Inverde, Ecopedia, Houtverkopen en Natuurlocaties toegang kunnen hebben tot de door ons-/hen verwerkte persoonsgegevens, inzonderheid verkrijgt Natuurinvest (toegang tot-) de persoonsgegevens die via de opleidingen van Inverde worden verzameld.

 

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen of personen door ons als verwerker aangesteld (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). Een lijst van deze partijen kan te allen tijde worden aangevraagd.

 

Wij kunnen derden tevens toegang verlenen tot uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, overeenkomstig art. 5 van deze Privacyverklaring en, inzonderheid, indien dit wettelijk verplicht wordt of op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de bevoegde politiediensten.

 

§4 Teneinde de beschikbaarheid van welbepaalde (verwerkte-) persoonsgegevens te waarborgen, worden er back-ups van die persoonsgegevens bijgehouden. Wij doen voor die back-ups beroep op derden, waarmee wij een verwerkersovereenkomst sluiten.

 

 

 1. WAAROM EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

§1. De verwerking van welbepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk teneinde onze kwalitatieve diensten en-/of producten, zoals vermeld in deze Privacyverklaring, te kunnen leveren ingeval hierom wordt verzocht of men zich hiervoor registreert. 

 

Daarnaast verwerken wij welbepaalde persoonsgegevens tevens met het oog op promotionele en-/of informationele doeleinden.

 

§2. Iedere verwerking van persoonsgegevens zal steeds berusten op (minstens) één van de juridische grondslagen, zoals voorzien door artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wij zijn graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

 

§3. Aangegeven kan alvast dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens (moeten) verwerken teneinde te voldoen aan diverse wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van:

 

 • het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie;
 • onze organieke regelgeving, op basis waarvan wij tot doel bij te dragen tot de realisatie van het beleid inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het natuurlijk milieu en het milieubeleid via:

 

  • het sociaal-economisch valoriseren in het kader van een duurzaam beheer van de domeinen in beheer bij het Agentschap Natuur en Bos, inclusief op natuurbeleving gericht recreatief en educatief medegebruik en van de goederen in onze eigendom;
  • het uitvoeren van terreinrealisaties zowel op gronden van het Vlaamse Gewest, waaronder domeinbossen, Vlaamse natuurreservaten, parken en viswaters, als op terreinen van derden;
  • het verlenen van diensten en het uitwisselen van diensten in coöperatief verband;
  • het participeren in publiek-private samenwerkingsverbanden;
  • het ondersteunen van en het uitbaten van bezoekerscentra van het Agentschap Natuur en Bos;
  • het meedingen naar of uitvoeren van opdrachten en projecten waarmee onze kennis en ervaring evenals deze die aanwezig is binnen het Agentschap Natuur en Bos kunnen worden ingezet ter ondersteuning;

 

§4. Verder merken wij op dat het noodzakelijk kan zijn dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens (moeten) gebruiken om een overeenkomst die u met ons heeft afgesloten uit te voeren of om – op uw verzoek – de nodige stappen te ondernemen vooraleer een overeenkomst aan te gaan, alsook om desgevallend:

 

 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden;

 

§5. Tot slot geven wij mee dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens ook verwerken in uitvoering van een specifieke toestemming die u ons daartoe heeft gegeven, bijvoorbeeld ingeval wij bijkomende verwerkingen zouden uitvoeren voor andere doeleinden, welke onverenigbaar zijn met degene vermeld in deze Privacyverklaring.

 

 1. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN, IN BEVESTIGEND GEVAL, MET WIE?

§1. Onder meer om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, kunnen wij uw persoonsgegevens onderling uitwisselen met onze partners en gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Daarbij kunnen uw persoonsgegevens, mogelijks, gecombineerd worden met andere informatie teneinde onze diensten en-/of producten aan te bieden en te verbeteren.

Voor het overige zullen uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekt worden, in zoverre dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doeleinden en-/of onze aanpak omschreven in deze Privacyverklaring (bv. het laten bijhouden van back-ups-), indien dat wettelijk verplicht wordt en-/of indien u daarvoor toestemming hebt verleend.

 

Overeenkomstig voormelde kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gedeeld worden met: M.I.V.B, AXI, De Lijn, Isabel, Blue 10, Exact, Ausy Belgium, Exact Software, Agentschap Natuur en Bos, …

 

§2. In ieder geval zullen wij uw persoonsgegevens niet actief aan derden doorgeven, teneinde hen daarmee commerciële en-/of promotionele doeleinden te laten nastreven.

 

 1. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OOK BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”)?

§1. In geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis.

 

Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij ons ofwel beroepen op een afwijking die van toepassing is op een specifieke situatie (bv. wanneer de doorgifte noodzakelijk zou blijken om onze overeenkomst met u uit te voeren) ofwel één van volgende waarborgen implementeren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd:

 

 • Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • Bindende bedrijfsvoorschriften;

 

§2. Om een kopie te ontvangen van deze waarborgen of voor meer details over waar u deze kan terugvinden, kan u een brief of e-mail richten naar de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. 

 

 1. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

§1. Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom geldt in beginsel het volgende:

 

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten worden (minstens) bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd;
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de onze gerechtvaardigde belangen zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken.

 

Wanneer zulks operationeel vereist zou blijken, kunnen persoonsgegevens echter langer worden bijgehouden, zoals voor het faciliteren van het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

 

§2. Persoonsgegevens kunnen daarnaast voor een langere periode bewaard worden wanneer voor een dergelijke verwerking toestemming werd verleend, en zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken door de betrokkene.

 

Bovendien kunnen wij gehouden zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of in opdracht van een overheidsinstelling.

 

§3. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in beginsel gewist.

 

Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

 

 1. WELKE ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITVOEREN?

§1. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving kan eenieder wiens persoonsgegevens wij verwerken, een recht laten gelden op:

 

 • Inzage: u heeft het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, in bevestigend geval, inzage en-/of kopie te verkrijgen van (o.m.) deze persoonsgegevens;
 • Rectificatie: ingeval u meent dat uw persoonsgegevens waarover wij beschikken onjuist of onvolledig zouden zijn, kan u verzoeken om een correctie of een vervollediging van deze persoonsgegevens;
 • Wissing: u kan verzoeken om de wissing van uw persoonsgegevens;;
 • Beperking: onder bepaalde omstandigheden kan u verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan;
 • Bezwaar: u beschikt over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze verwerking berust op een andere rechtsgrond dan toestemming.

Zo kan u, wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een openbaar gezag of met onze gerechtvaardigde belangen als doel, bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Wanneer uw persoonsgegevens echter zouden verwerkt worden met het oog op direct-marketing-doeleinden, staat het u te allen tijde en zonder opgave van redenen, vrij om bezwaar te maken tegen die betreffende verwerking.

 • Intrekken van uw toestemming: ingeval een verwerking van uw persoonsgegevens zou berusten op uw toestemming, dan hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken, met dien verstande dat zulks geen afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking(en) op basis van uw toestemming voor de intrekking ervan;
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

 

De uitoefening van deze rechten is in beginsel kosteloos en zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de wettelijk voorziene termijnen worden behandeld.

 

§2. Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u een brief of e-mail richten naar de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

 

Gelieve steeds een scan/kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren.

 

§3. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

 1. GEBRUIKEN WIJ OOK COOKIES EN-/OF ANDERE TECHNOLOGIEËN?

 

Onze websites, onlineservices, … kunnen gebruik maken van cookies (bijvoorbeeld, via hotjar of google-analytics-) en andere technologieën zoals pixeltags, waarbij er persoonsgegevens, inclusief pseudo-anonieme data, van u verwerkt kunnen worden.

 

Indien in het kader van voormelde verwerkingen, door een extern persoon ten behoeve van ons persoonsgegevens, inclusief pseudo-anonieme data, worden verwerkt, wordt er met die (extern-) persoon een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Wij doen het nodige om (in bijzonder-) in het kader van voormelde verwerkingen, de richtlijnen vanwege de (Vlaamse-) overheid na te leven (bv. voor google analytics: het versleutelen-/anonimiseren van de persoonsgegevens; het uitschakelen van ‘gegevens delen’ met google; de google-analytics-cookies niet gebruiken in  combinatie met andere diensten van google, zoals DoubleClick en AdWords-).

 

Meer informatie omtrent voormeld gebruik van cookies, kan u terugvinden in ons cookiebeleid.

 

 1. HOE KAN U WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING OPVOLGEN?

 

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.  

 

Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u – voor zover technisch en juridisch mogelijk – van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.

 

De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

 

 1. HEEFT U NOG VRAGEN OF WENST U ONS TE CONTACTEREN?

 

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, contacteer dan Natuurinvest, per brief ten aanzien van de GDPR-verantwoordelijke, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel of via e-mail (info@inverde.be). 

 

 

Laatst gewijzigd op 22.07.’18