Hoe word ik boswachter, natuurinspecteur of beleidsadviseur?

Boswachter

Heb je er altijd al gedroomd om boswachter te worden? Hier lees je wat er allemaal bij komt kijken en welke opleiding je nodig hebt.

Het Agentschap voor Natuur en Bos besliste de functie van boswachter op te splitsen in drie functies, met name boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur. Elk van deze functies heeft een welomschreven takenpakket waar deel twee van de cursus Natuurmanagement je helemaal op voorbereidt.

Bekijk de opleiding Natuurmanagement

Boswachter

De boswachter staat in de eerste plaats in voor het beheer van de eigen terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hij/zij werkt mee aan de uitwerking van beheerplannen en zorgt voor een correcte uitvoering ervan zodat de sociale, economische en ecologische functies van de domeinen in evenwicht zijn.

Beleidsadviseur

Een beleidsadviseur of dossierbehandelaar focust op de realisatie van het natuurbeleid in gebieden die niet beheerd worden door Natuur en Bos. Als beleidsadviseur of dossierbehandelaar geef je advies aan private eigenaars, natuurverenigingen, landbouwer en anderen over de haalbaarheid en wenselijkheid van bepaalde maatregelen. Zo zoekt je naar een afstemming tussen doelstellingen van een eigenaar en de doelstellingen van Natuur en Bos.

Natuurinspecteur

Een natuurinspecteur waakt erover dat de natuurregelgeving (in brede zin) in Vlaanderen wordt nageleefd. Hij/zij behandelt meldingen, doet vaststellingen op het terrein en tracht bij natuurschade een herstel te bekomen. Een natuurinspecteur kan aanmaningen geven maar bij ernstige overtredingen kan hij/zij ook verbaliseren. De natuurinspecteur communiceert op een correcte en professionele manier met (potentiële) overtreders.

Boswachter

De verschillende functies hebben regelmatig overleg en werken nauw samen.

De overheid kan mensen contractueel of statutair tewerkstellen. Contractuele werknemers worden tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid door middel van een contract, net zoals dit gebeurt in de private sector. Statutaire werknemers of ambtenaren worden benoemd via een besluit, nadat zij een proefperiode succesvol hebben doorlopen.

De functies van boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur worden meestal statutair ingevuld. Volgens de regelgeving dienen belangrijke, permanente functies statutair ingevuld te worden. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld een tijdelijke behoefte, kan men deze functies contractueel invullen.
 

I. Overkoepelende voorwaarden opname functie boswachter, natuurinspecteur of beleidsadviseur

Op 24 april 2015 keurde de Vlaamse Regering de aanwervingsvoorwaarden goed voor de functies boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur voor het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het ANB verwacht dat elke kandidaat natuurinspecteur, boswachter of beleidsadviseur beschikt over:

  • een getuigschrift 'Natuurmanagement - basis';
  • een diploma van het hoger secundair onderwijs;
  • een rijbewijs B.

Ia. Het getuigschrift 'Natuurmanagement - basis'

De cursus Natuurmanagement is opgebouwd uit twee aanvullende delen.

Het eerste deel 'Natuurmanagement - basis' is een algemeen vormend deel. Slagen voor het examen dat volgt op de cursus ‘Natuurmanagement – basis’ is een voorwaarde om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functies boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur.

Het tweede deel is opgesplitst in drie trajecten op maat van de drie functies (boswachter, natuurinspecteur of beleidsadviseur).

Wie in het bezit is van het getuigschrift 'Natuurmanagement - basis' kan starten met het tweede deel van de cursus. Je kiest dan één van de drie trajecten voor de functie van jouw keuze: boswachter, beleidsadviseur of natuurinspecteur. Stel dat je geselecteerd werd, krijg je binnen de werktijd tijd om het tweede deel van de cursus Natuurmanagement te volgen.

Ook na het tweede deel kan je deelnemen aan een examen. Hieraan zal het getuigschrift ‘Natuurmanagement’ gekoppeld worden, met vermelding van de specialisatie die je koos (beleidsadviseur/natuurinspecteur/boswachter).

" Een dankwoordje aan alle lesgevers om de lessen zo interessant en praktijkgericht te geven en veel succes aan de nieuwe cursisten, ik heb het gevoel dat ik de juiste bagage heb meegekregen en ga met veel goede moed samenwerken aan meer en betere natuur in Vlaanderen! "
~ Kurt De Meulemeester, beleidsadviseur ANB

Ib. Het diploma hoger secundair onderwijs

Je dient te beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs, m.a.w. een diploma van het zesde jaar secundair onderwijs met volledig leerplan (algemeen, technisch, kunst– of beroepssecundair onderwijs).

Indien je je diploma hoger secundair onderwijs in het buitenland hebt behaald, dien je je diploma te laten homologeren of gelijkstellen. Deze papieren zijn noodzakelijk en vereist voor aanwerving. Meer informatie over de procedure is terug te vinden op www.naric.be.

Indien je onderwijs hebt gevolgd in een andere taal dan het Nederlands, dien je - alvorens je in dienst kan treden bij de Vlaamse overheid - te slagen voor een Nederlandstalige taaltest bij Selor.

De functies van boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur worden vergoed volgens het gevraagde diploma, meer bepaald in de graad van technicus, met bijhorende salarisschaal C121. Op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden kan je nagaan hoeveel het loon op maandbasis bedraagt.

II. Jobkansen

Hou er rekening mee dat de vraag naar een job als boswachter bij het Agentschap voor Natuur en Bos groot is en de vacatures beperkt zijn. De cursus blijft echter een goede basis voor andere functies binnen de sector.

Boswachter

III. Statutair – contractueel

Wanneer er een vacature is voor een contractuele betrekking, kan iedereen die beschikt over het juiste diploma, het getuigschrift 'Natuurmanagement - basis', een rijbewijs B en die voldoet aan eventueel andere vereisten deelnemen. De selectieprocedure bestaat meestal uit een gesprek, een praktische proef en eventueel een assessment.

Wanneer er een vacature is voor een statutaire betrekking, dien je – afhankelijk van het soort examen – al geslaagd te zijn voor een algemeen examen voor niveau C voor de Vlaamse overheid. Het is dus interessant dat je regelmatig informatie inwint over de examens die worden georganiseerd door Selor. Je kan je inschrijven om een nieuwsbrief te ontvangen via www.selor.be.

IV. Specifieke vereisten

Voor de functies van natuurinspecteur en boswachter zijn er bijkomende specifieke vereisten:

  • bereid zijn een wapen te dragen en ermee om te gaan;
  • over een goede fysieke conditie beschikken;
  • de Belgische nationaliteit bezitten;
  • bij voorkeur wonen in het ambtsgebied