Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle excursies en reizen georganiseerd door Inverde die meer dan 24 uur duren en/of met overnachting zijn. Hiervoor moet er ook voor aanvang door elke deelnemer een reiscontract ondertekend worden. Dit document kan je na inschrijving in jouw leeromgeving terugvinden.

1. Reispromotie

Alle reispromotie vind je per georganiseerde excursie of reis terug op onze website (www.inverde.be) en/of na inschrijving via de leeromgeving van de deelnemer. Volgende informatie vind je op onze website:

 • Inhoud
 • Programma
 • Praktische info
 • Voor wie
 • Lesgever(s)
 • Inschrijven (kostprijs, periode, plaats)

2. Reisformaliteiten

Indien je andere documenten dan je paspoort nodig hebt, zal dit te lezen zijn op onze website onder ‘praktische info’.

Algemene informatie over reisdocumenten kan je raadplegen op volgende site: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten/.

Indien er extra maatregelen genomen moeten worden i.v.m. gezondheidszorg zullen die tevens vermeld staan op onze website onder ‘praktische info’.

3. Reisdocumenten

Alle nodige reisdocumenten zullen door een personeelslid van Inverde worden meegebracht en aanwezig zijn op de datum en vertrekplaats. Indien de regeling anders is, zal dit vermeld staan op onze website onder ‘praktische info’.

4. Voorwaarden om het contract te verbreken door de deelnemer of door Inverde

4.1. Indien er iets verandert aan het contract moet Inverde voor de afreis de reiziger op de hoogte brengen. Indien de reiziger akkoord is met de wijziging(en) moet er een bijvoegsel van het contract (met info over wijzigingen en invloed op de prijs) opgemaakt worden. Indien niet akkoord, kan de reiziger kosteloos annuleren en alle reeds betaalde kosten terugvorderen.

4.2. Indien Inverde de reis annuleert wegens een niet aan de reiziger toegekende omstandigheid dan krijgt de reiziger een terugbetaling van alle reeds betaalde kosten.

4.3. De reiziger kan annuleren onder de volgende voorwaarden:

 1. De annulering gebeurt steeds per mail met ontvangstbevestiging naar info@inverde.be.
 2. Annulering van minstens 125 kalenderdagen voor de start van de activiteit geeft aanleiding tot 100% van de terugbetaling van de inschrijvingsprijs. Annulering tussen 124 en 60 kalenderdagen voor de start van de activiteit geeft aanleiding tot 50% van de terugbetaling van de inschrijvingsprijs. Annulering minder dan 60 kalenderdagen voor de start van de activiteit geeft aanleiding tot 0% van de terugbetaling van de inschrijvingsprijs.
 3. In geval van ernstige ziekte, ongeval of andere vorm van overmacht wordt dit onmiddellijk gemeld aan Inverde via mail naar info@inverde.be. De nodige attesten worden via mail of post bezorgd. In deze gevallen betaalt Inverde de inschrijvingsprijs, verminderd met de door Inverde reeds gemaakte kosten, terug.

4.4. Inverde is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract. Inverde is aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijk niet-naleving van zijn verplichting, uitgezonderd:

 • de tekortkomingen toe te schrijven zijn aan de reiziger;
 • de tekortkomingen toe te schrijven zijn aan derden;
 • de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht;
 • de tekortkomingen te wijten zijn aan een gebeurtenis die Inverde niet kon voorzien of verhelpen. Inverde is wel verplicht om de reiziger in moeilijkheden bijstand en hulp te verlenen.

5. Wijzigen van facturatie

Bij wijzigingen in facturatie na opmaak van de factuur (bv. foute gegevens) wordt een administratieve kost aangerekend van 50 euro exclusief 21% btw per wijziging.

6. Klachtenprocedure

Bij tekortkomingen in verband met de uitvoering van het contract moet de reiziger in passende vorm dit meedelen aan Inverde. Hij moet telkens ook zijn klacht per aangetekende brief bevestigen aan Inverde, ten laatste één maand na het beëindigen van de reis.

Klachten kunnen per mail of telefonisch gericht worden aan Nathalie Mortier, info@inverde.be of 02 658 24 94.

7. Verzekeringen

Inverde voorziet geen annulerings-, bijstands- of andere verzekering voor haar deelnemers. Iedere particulier is wel verzekerd voor lichamelijke ongevallen (polisnummer 45.358.382) op weg naar en van de reis (naar analogie met de bepalingen inzake ‘arbeidsweg’) en tijdens de activiteiten die deel uitmaken van de reis. Let wel: deze verzekering geldt enkel voor particulieren en niet voor mensen die als werknemer deelnemen, scholieren en zelfstandigen.

8. Betaling

Je inschrijving is pas definitief na betaling van de ontvangen factuur. De datum van betaling is doorslaggevend voor je inschrijving. Wanneer de activiteit volzet is, worden deelnemers toegelaten in volgorde van betaling.

Inverde werkt niet met voorschoten of betalen van een percentage van het bedrag tenzij anders vermeld onder ‘praktische info’, terug te vinden op onze website.