Natura 2000-inspiratiedag: 40 jaar vogelrichtlijn

Kalkense Meersen
 • Inhoud

  In 2019 bestaat de Europese Vogelrichtlijn 40 jaar. Samen met de Habitatrichtlijn vormt ze de basis van het Natura 2000-beleid. Daarom organiseren Inverde, Natuur en Bos en Natuurpunt de volgende editie van de Natura 2000 Inspiratiedag in teken van dit jubileum.

  We beginnen de dag met een terugblik op 40 jaar Vogelrichtlijn in Europa en in Vlaanderen
  We overlopen de behaalde successen en denken na over de toekomstige uitdagingen. Daarna belichten we een aantal aspecten die onmisbaar zijn voor succesvolle beschermingsacties voor onze meest kostbare vogelsoorten. Dat doen we aan de hand van voorbeeldcases. Daarbij hebben we het onder andere over het belang van monitoring en onderzoek voor een efficiënt beheer. En over participatie en samenwerking met partners als strategie om impact te verhogen.

  In de namiddag fietsen we naar het natuurgebied Kalkense Meersen
  Onder begeleiding van gidsen ontdekken we de diverse fauna en flora die dankzij de Vogelrichtlijn opnieuw kunnen gedijen in dit unieke stiltegebied. Dat is ook meteen het uitgelezen moment om vragen te stellen over de initiatieven die werden ondernomen voor weide- en akkervogels, moerasvogels en vogels van kleine landschapselementen.

  We voorzien uiteraard ook voldoende tijd om informeel ervaringen uit te wisselen en bij te praten. Mis deze dag niet en schrijf je in.

  Deze dag wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP project.

  Logo's BNIP Natura 2000
   
 • Programma
  • Aankomen in De Poort in Wetteren
  • 8:30    Registratie en ontbijt
  • 9:30    Welkomstwoord door Tom Embo
  • 9:35    De vogelrichtlijn, een Europees verhaal door Barbara Herrero
  • 9:55    40 jaar vogelrichtlijn in Vlaanderen door Jos Rutten
  • 10:15    Broedvogelmonitoring in de Kalkense meersen door Wim Mertens
  • 10:50    Pauze

  Inspiratiesessies

  • 11:15 Inspiratiesessie 1: Nachtzwaluw
  • Ruben Evens
   • Een succesverhaal over hoe monitoring en zeer diepgaand onderzoek over voedsel- en broedgedrag leiden tot betere resultaten in het beheer.
  • 11:35 Inspiratiesessie 2: Flower power – bloemenrijke graslanden voor akkervogels
  • Olivier Dochy
   • Perceelranden alleen zullen de akkervogels niet redden. Met voorbeelden toont Olivier aan hoe een combinatie van bloemenrijke graslanden en kleine terreinelementen een groot verschil kunnen maken voor deze kwetsbare vogels.
  • 11:55 Inspiratiesessie 3: Taxon Expeditions – Citizen science
  • Iva Njunjić
   • Een kijkje over de grenzen heen: belang van participatie van burgers bij ons werk. Hoe kunnen we een breed publiek inzetten, eventueel nieuwe doelgroepen aanboren, impact verkrijgen aan de hand van (sociale) media… Taxon Expeditions als inspiratiebron.
  • 12:20 Conclusies
  • 12:30 Lunch

  Excursies

  Er worden 4 excursies georganiseerd. De deelnemers kiezen er één uit op het moment van registratie ‘s morgens. Elke route heeft een specifieke focus, maar alle thema’s zullen in elke groep in meer of mindere mate aan bod komen.

  • 13:30 Weidevogels
  • Robbert Schepers - Regionaal landschap Schelde-Durme
   • We gaan op zoek naar de belangrijkste weidevogelgebieden in de Kalkense meersen. We bekijken en bespreken het beheer en inrichtingen die de laatste 10 jaar specifiek voor weidevogels uitgevoerd werden.
  • 13:30 Begrazingsblokken en wastines
  • Dominiek Decleyre - Natuur en Bos
   • Hier ligt de focus op de zones die ingericht zijn als begrazingsblok en zones waar we dat zullen doen. We bekijken de eerste resultaten en bespreken de problematiek van het beheer.
  • 13:30 Moerasvogels
  • Michaël Crapoen - Natuurpunt
   • We rijden naar nieuw aangelegde moerasgebieden en bekijken grootschalige projecten voor moerasvogels. We leggen de link met voedselvoorziening voor die soorten (vismigratie).
  • 13:30 Estuariën
  • Wim Mertens - INBO
   • Een bezoek aan nieuwe estuariene gebieden, gecontroleerd gereduceerde getijdengebieden en ontpolderingen. We leren hoe deze gebieden beheerd worden en focussen op het belang van dit soort gebieden als foerageer- en overwinteringsgebied voor watervogels en steltlopers.
 • Praktische Info
  • Gaat door in De Poort in Wetteren
  • Ontbijt, koffie en lunch inbegrepen
  • We voorzien een fiets voor elke deelnemer
  • Deelname is gratis, inschrijven is verplicht
   
 • Voor wie?

   

   
 • Lesgever
  Jos Rutten

  Jos Rutten

  Jos Rutten is algemeen directeur van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.
  Barbara Herrero

  Barbara Herrero

  Barbara Herrero is EU natuurbeleidsverantwoordelijke bij BirdLife Europe en Centraal-Azië. Ze zet zich in voor de bevordering van een beter natuurbeleid in de EU en voor een correcte implementatie van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

  Wim Mertens

  Wim Mertens

  Wim Mertens van het Onderzoeksinstituut voor Natuur en Bos, INBO heeft expertise in Irrigatie en Waterbeheer, Bodemkunde, Waterwetenschappen.

   
  Ruben Evens

  Ruben Evens

  Ruben Evens is  postdoctoraal onderzoeker bij het Zwitserse Ornithologisch Instituut. Daar bestudeert hij de ecologie van nachtzwaluwen. Hij is naast bioloog en ornitholoog ook amateurfotograaf en whiskeyliefhebber. In zijn onderzoek focust hij op het foerageergedrag, de conservatie en migratie van de nachtzwaluw. 

  Olivier Dochy

  Olivier Dochy

  Olivier Dochy werkt momenteel bij het Departement Milieu-, Natuur- en Waterbeleid, afdeling Natuur & Landschapsecologie, van de provincie West-Vlaanderen, België. Olivier doet onderzoek in Ecologische Ingenieurswetenschappen, Ecologie en Bosbouw. Hij is betrokken bij allerlei projecten rond natuurbehoud.

  Iva Njunjić

  Iva Njunjić

  Iva Njunjić is mede-directeur en medeoprichter van Taxon Expeditions, een organisatie die burgerwetenschappers mobiliseert voor hands-on veldonderzoek naar de "kleine dingen die de wereld draaiende houden". Onze missie is om de kracht van de burgerwetenschap in te zetten voor de ontdekking en het behoud van de biodiversiteit.

   
  Robbert Schepers

  Robbert Schepers

  Robbert Schepers is medewerker fauna & flora bij Regionaal landschap Schelde - Durme.

  Dominiek Decleyre

  Dominiek Decleyre

  Dominiek is projectleider Sigmagebied Cluster Kalkense Meersen bij Natuur en Bos.

   
  Michaël Crapoen

  Michaël Crapoen

  Michaël coördineert reservaties van de begeleide groepsbezoeken in de bezoekerscentra en natuurgebieden van vzw Durme en staat mee in voor de begeleiding.

   

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.