Algemene voorwaarden voor opleidingen op maat

1. Cursusorganisatie

 • Bij voorkeur zeven dagen voor de aanvraag van de cursus, worden de namen van de deelnemers doorgegeven aan Inverde alsook de naam en het telefoonnummer (bij voorkeur gsm - nummer ) waarop een verantwoordelijke te bereiken is de dag van de opleiding . Indien het aantal kandidaten het maximum aantal overschrijdt, zullen de lesgevers die deelnemers weigeren wiens naam niet voorkomt op de doorgestuurde lijst.
 • De lesgevers van Inverde zijn bevoegd om deelnemers te weigeren voor praktische oefeningen wanneer zij merken dat een deelnemer onder invloed is van alcohol of drugs. Ten gevolge hiervan kan geen enkele terugbetaling of schadeloosstelling worden bekomen door de deelnemer of aanvrager van de cursus.
 • De aanvrager staat zelf in voor de verzekering van de deelnemers en eventuele begeleiders. De lesgevers worden verzekerd door Inverde.
 • Alle lessen worden gegeven in het Nederlands tenzij vooraf anders overeengekomen met Inverde.
 • Het cursusmateriaal, de machines, de brandstof, de veiligheidskledij voor de cursisten en toestellen die nodig zijn tijdens de cursus, worden aangebracht en bekostigd door Inverde.
 • Het benodigde audiovisueel materiaal wordt geleverd door Inverde. Indien de aanvrager zelf zorgt voor materiaal wordt dit aangeduid bij de opmerkingen in de overeenkomst.
 • De aanvrager zorgt zelf voor een cursuslokaal: een verwarmd lokaal, voorzien van elektriciteit en projectiemogelijkheid, het nodige aantal tafels en stoelen en de eventuele extra benodigdheden zoals vermeld in de cursusfiche.
 • Voor eventueel uit te voeren werken in het kader van de cursus, moeten de benodigde machtigingen bekomen zijn door de eigenaar of beheerder van het terrein, ofwel betreft het werken die kaderen in een goedgekeurd beheersplan.

2. Publiciteit

 • Indien door de aanvrager promotie wordt gevoerd voor de cursus, dient hierin de naam en indien mogelijk ook het logo van Inverde vermeld te worden. Het promotiemateriaal wordt (digitaal) doorgestuurd naar Inverde.

3. Betalingsmodaliteiten

 • Het overeengekomen cursusbedrag wordt betaald na het ontvangen van een factuur, opgesteld door Inverde. Deze factuur dient aan Inverde betaald te worden binnen de termijn van één maand. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijl intrest verschuldigd van 12% per jaar op het openstaande saldo.
 • Vanaf de tiende dag na de vervaldag wordt bij niet betaling bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 • Bij annulering van de cursus meer dan 30 dagen voor de voorziene aanvangsdatum, worden er geen annuleringskosten aangerekend. Bij annulering van de cursus tussen 30 en zeven dagen voor de voorziene aanvangsdatum, is de aanvrager 50% van het overeengekomen cursusgeld verschuldigd. Indien onmiddellijk een nieuwe cursus wordt geboekt, zal slechts 25% van het cursusbedrag worden aangerekend. Bij annulering van de cursus minder dan zeven dagen voor de voorziene aanvangsdatum, is de aanvrager 100% van het overeengekomen cursusgeld verschuldigd. Indien onmiddellijk een nieuwe cursus wordt geboekt, zal slechts 50% van het cursusbedrag worden aangerekend.